Stichting Zorggeschil

Zorgorganisaties, brancheverenigingen en beroepsverenigingen in zorg en welzijn kunnen een verzoek tot aansluiting indienen voor de Geschilleninstantie Stichting Zorggeschil.

Lees meer

Stichting Zorggeschil

Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. In deze wet staat beschreven hoe zorgaanbieders om dienen te gaan met incidenten en geschillen in de zorg met als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Per 1 januari van dit jaar 2017 heeft de wet echter enkele belangrijke wijzigingen ondergaan. Deze wijzigingen betreffen:
- de verplichting tot het aansluiten bij een geschilleninstantie
- het gratis beschikbaar stellen van een klachtenfunctionaris
- het sluiten van overeenkomsten met samenwerkende zorgverleners.

De eerstgenoemde verplichting heeft geleid tot de oprichting van Stichting Zorggeschil.
Stichting Zorggeschil is een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie welke zich richt op zorgverleners in de eerstelijnszorg; de verpleegzorg, de verzorgingszorg en de thuiszorg, maar bijvoorbeeld ook de geestelijke gezondheidszorg. Door u aan te sluiten bij Stichting Zorggeschil voldoet u aan de wettelijke plicht om aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie. Bent u dit niet, dan bent u in overtreding waarbij de Inspectie voor de Gezondheidszorg u een sanctie kan opleggen.

Het Ministerie van VWS heeft met de invoering van artikel 18 van de Wkkgz een middel aangereikt waarbij cliënten en patiënten bij een conflictsituatie met de zorgverlener een onafhankelijke uitspraak kunnen afdwingen via een geschillencommissie. Voorheen was dit alleen mogelijk door een rechtsgang naar de kantonrechter.

Stichting Zorggeschil beschikt over een zeer deskundige commissie bestaande uit twee meesters in de rechten en een ambtelijke secretaris. Deze commissie wordt aangevuld met deskundigen met expertise op het specifieke vlak van de klacht.

Bent u voornemens zich aan te sluiten bij onze organisatie, dan komt wordt uw aanvraag in behandeling genomen door Quasir, het expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen zorg en welzijn.
Quasir is ruim 15 jaar actief op het gebied van klachtenbehandeling in de zorg. Heeft u uw klachtenorganisatie nog niet of niet adequaat op orde, dan kan deze organisatie u ook helpen te voldoen aan de verplichting over een klachtenfunctionaris te beschikken.

Secretariaat
Stichting Zorggeschil
Postbus 1021
7940 KA Meppel

0561 618711 (Quasir)
9.00 tot 17.00 uur (ma t/m vr)

info@zorggeschil.nl
www.zorggeschil.nl

KvK 66986044
Over ons

Stichting Zorggeschil beschikt over een zeer deskundige commissie bestaande uit twee meesters in de rechten en een ambtelijke secretaris. Deze commissie wordt aangevuld met deskundigen met expertise op het specifieke vlak van de klacht.