Stichting Zorggeschil

Zorgorganisaties, brancheverenigingen en beroepsverenigingen in zorg en welzijn kunnen een verzoek tot aansluiting indienen voor de Geschilleninstantie Stichting Zorggeschil.

Lees meer

Stichting Zorggeschil

Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. In deze wet staat beschreven hoe zorgaanbieders om dienen te gaan met incidenten en geschillen in de zorg met als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Per 1 januari 2017 zijn de volgende verplichting uit de Wkkgz in werking getreden:

- de verplichting tot het aansluiten bij een geschilleninstantie
- het gratis beschikbaar stellen van een klachtenfunctionaris
- het sluiten van overeenkomsten met samenwerkende zorgverleners.

De eerstgenoemde verplichting heeft geleid tot de oprichting van Stichting Zorggeschil.
Stichting Zorggeschil is een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie welke zich richt op zorgverleners in de eerstelijnszorg; de verpleegzorg, de verzorgingszorg en de thuiszorg, maar bijvoorbeeld ook de geestelijke gezondheidszorg. Door u aan te sluiten bij Stichting Zorggeschil voldoet u aan de wettelijke plicht om aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie. Bent u dit niet, dan bent u in overtreding waarbij de Inspectie voor de Gezondheidszorg u een sanctie kan opleggen.

Het Ministerie van VWS heeft met de invoering van artikel 18 van de Wkkgz een middel aangereikt waarbij cliënten en patiënten bij een conflictsituatie met de zorgverlener een onafhankelijke uitspraak kunnen afdwingen via een geschillencommissie zorg. Voorheen was dit alleen mogelijk door een rechtsgang naar de kantonrechter.

Geschilleninstantie Zorggeschil bestaat uit een voorzitter en een vicevoorzitter die beiden meester in de rechten zijn, alsmede leden die zijn voorgedragen door aangesloten organisaties van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties. Zij worden ondersteund door een Ambtelijk Secretaris. De voorzitter (dan wel de vicevoorzitter bij diens afwezigheid) wijst de leden aan die aan de behandeling van een geschil deelnemen. De aldus gevormde geschillencommissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en een gelijk aantal leden voorgedragen door aangesloten organisaties van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties.

Bent u voornemens zich aan te sluiten bij onze organisatie, dan wordt uw aanvraag in behandeling genomen door Quasir, het expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen zorg en welzijn.
Quasir is ruim 15 jaar actief op het gebied van klachtenbehandeling in de zorg. Bovendien kan Quasir helpen om te voldoen aan de verplichtingen om te beschikken over een klachtenprocedure en een klachtenfunctionaris.

Secretariaat
Stichting Zorggeschil
Postbus 24018
3502 MA Utrecht

info@zorggeschil.nl
www.zorggeschil.nl

KvK 66986044
Over ons

Stichting Zorggeschil beschikt over een zeer deskundige commissie bestaande uit een voorzitter en een vicevoorzitter die beiden meester in de rechten zijn, alsmede leden die zijn voorgedragen door aangesloten organisaties van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties. Zij worden ondersteund door een Ambtelijk Secretaris.