Uitspraak 17.001

Geschilnummer: 17.001

Indien een cliënt om hem of haar moverende redenen niet door een bepaalde persoon wil worden behandeld, dan kan de behandeling door die persoon niet plaatsvinden wegens het ontbreken van toestemming. Deze keuzevrijheid van de cliënt wordt begrensd door het verbod van discriminatie. Ter zitting is tussen partijen een minnelijke regeling getroffen, waarvan de inhoud is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Partijen:

A  – klager –

tegen

B  – aangeklaagde –

Behandeling van het geschil

Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschilleninstantie Zorggeschil (verder te noemen: de Geschilleninstantie) te laten beslechten.

De Geschilleninstantie  heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

Het geschil is ter zitting behandeld op 21 juni 2017 te Enschede, klager en aangeklaagde zijn verschenen.

Verloop van de procedure

20 februari 2017                    klaagschrift ontvangen van klager,

28 april 2017                          verweer ontvangen van aangeklaagde,

21 juni 2017                           hoorzitting in aanwezigheid van partijen,

21 juni 2017                           vaststellingsovereenkomst, afsluiting procedure.

Onderwerp van het geschil

Indien een cliënt om hem of haar moverende redenen niet door een bepaalde persoon wil worden behandeld, dan kan de behandeling door die persoon niet plaatsvinden wegens het ontbreken van toestemming. De keuzevrijheid van de cliënt wordt begrensd door het verbod van discriminatie.

Vaststellingsovereenkomst

Ter zitting is tussen partijen een minnelijke regeling getroffen, waarvan de inhoud door de Geschilleninstantie is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, ondertekend door partijen en de voorzitter. De inhoud van de minnelijke regeling is niet openbaar.

Geschilleninstantie Zorggeschil

Bussum, 21 juni 2017

de Voorzitter

mr W.H. Morselt

Download PDF: Uitspraak 17.001