Uitspraak 17.003

Geschilleninstantie Zorggeschil

Geschilnummer: 17.003

Klager (vertegenwoordigd door haar dochter)  is van mening dat aangeklaagde ernstig nalatig is geweest bij het verlenen van de zorg, hetgeen heeft geleid tot ernstige medische gevolgen.

Aangeklaagde erkent op enkel punten niet zorgvuldig te hebben gehandeld maar betwist ernstig nalatig te zijn geweest in het verlenen van de zorg. De procedure is door de Geschilleninstantie aangehouden teneinde partijen in de gelegenheid te stellen om in onderling overleg tot een schikking te komen. Partijen hebben de Geschilleninstantie medegedeeld tot een schikking te zijn gekomen, waarna de procedure op verzoek van partijen is geroyeerd.

Partijen:

A  – klager –

tegen

B  – aangeklaagde –

Behandeling van het geschil

Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschilleninstantie Zorggeschil (verder te noemen: de Geschilleninstantie) te laten beslechten.

De Geschilleninstantie  heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

Verloop van de procedure

30 juni 2017                           klaagschrift ontvangen van klager

8 oktober 2017                       verweer ontvangen van aangeklaagde

23 oktober 2017                     procedure aangehouden teneinde partijen in de gelegenheid te stellen om in onderling overleg tot een schikking te komen.

13 december 2017                  partijen zijn tot een schikking gekomen, waarna de procedure op verzoek van partijen is geroyeerd.

Onderwerp van het geschil

Klager (vertegenwoordigd door haar dochter)  is van mening dat aangeklaagde ernstig nalatig is geweest bij het verlenen van de zorg, hetgeen heeft geleid tot ernstige medische gevolgen.

Aangeklaagde erkent op enkel punten niet zorgvuldig te hebben gehandeld maar betwist ernstig nalatig te zijn geweest in het verlenen van de zorg. De procedure is door de Geschilleninstantie aangehouden teneinde partijen in de gelegenheid te stellen om in onderling overleg tot een schikking te komen. Partijen hebben de Geschilleninstantie medegedeeld tot een schikking te zijn gekomen, waarna de procedure op verzoek van partijen is geroyeerd.

Einde procedure

Nadat partijen tot een schikking zijn gekomen is de procedure op verzoekt van partijen geroyeerd.

Geschilleninstantie Zorggeschil

Bussum, 19 december 2017

de Voorzitter

mr W.H. Morselt

Download PDF: Uitspraak 17.003